Condiții de Garanție

CERTIFIFICAT DE GARANTIE ANVELOPE

Calitatea anvelopelor este în conformitate cu standardele de firmă şi sunt fabricate în conformitate cu ISO 9001:2015. Garanţia se aplica numai in concordanta cu Legea  nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si O.G.nr 21/1992 privind protectia  consumatorului.

1.1. Prezentul certificat de garanție reglementează acordarea garanției de conformitate, garanției pentru vicii ascunse și a garanției de bună funcționare, persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice, denumite în continuare consumator, care acționează în scopuri din afara activității lor comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

1.2. Prezentul certificat de garanție reprezintă un angajament  asumat de Banat Moto Tyres Srl, are valoarea unei garanții comerciale.

1.3. Prin prezentul act, Banat Moto Tyres Srl se obligă, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să repare sau să înlocuiască produsul ori să restituie preţul plătit de consumator, în următoarele cazuri: a) în cazul în care produsul nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la sau în publicitatea aferentă (garanția de conformitate); în cazul existenței unor  vicii ascunse (garanția pentru vicii ascunse); în cazul apariției unei defecțiuni în termenul de garanție (garanția de bună functionare)

1.4. Prin prezentul act Banat Moto Tyres Srl se obligă inclusiv la onorarea tuturor obligațiilor în legătură cu garanția produselor, care ar reveni, în temeiul legii, vânzătorului produselor (vânzătorul final) în raport cu consumatorul.

1.5. Obligația de a completa câmpurile libere ale acestui certificat revine vânzătorului pe baza informațiilor din documentele care însoțesc produsul sau pe baza informațiilor disponibile pe www.heidenau.ro.

1.6. Vânzătorului îi revine și obligația de a asigura transmiterea către consumator a certificatului de garanție completat și semnat.

2.In cazul vanzarii la distanta semnatura este  inlocuita cu validarea butonului GARANTIE (citit si validat)  din formularul de comanda.

3. Obiectul certificatului de garanție

3.1.Prezentul certificat de garanție se oferă  pentru: Factura nr….    Data vanzare……

DIMENSIUNE COD PRODUS SERIE DOT BUC
         
         
         
         

(se va completa de către vânzător in cazul vanzarilor directe sau se va atasa copia comenzii in cazul vanzarilor la distanta).

3.2. Durata medie de utilizare a produsului este de 24 luni… (se va completa de către vânzător).

3.3. Denumirea și adresa vânzătorului : Banat moto Tyres Srl, Resita Str. Cpt. Tamas Radu Simion Nr.5. (se va completa de către vânzător).

3.4. Pot face obiectul prezentului certificat de garanție: a)anvelopele vândute conform standardelor internationale DOT si UN ECE nr.30, 34, ETRTO, denumite în continuare anvelope sau produse;

3.5. Când în cuprinsul prezentului act se face referire la toate produsele de la pct. 3.4. împreună sau când referirea este valabilă pentru oricare din acestea, produsele de la pct.3.4. lit. a) vor fi denumite în continuare anvelopele sau produsele.

3.6. Identificarea produselor se face pe baza înscrierilor din prezentul certificat de garanție și pe baza facturilor/bonurilor fiscale de vânzare ori, după caz, a devizelor de lucrări, emise de către vânzători sau de operatorii economici autorizați de Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru operațiuni de service, precum și pe baza seriei DOT indicate pe flacul anvelopelor sau prin orice alt marcaj care atestă caracterul de origine al acestora, conform art. 6.2.4. din Ordinul MTCT nr. 2135/2005.

3.7. Toate operațiunile de reparații, de întreținere, de reglare, de modificare sau de reconstrucție a produselor sau a vehiculelor pe care sunt montate produsele care fac obiectul prezentului certificat de garanție vor fi realizate de către un operator economic  autorizat de R.A.R. pentru aceste operațiuni de service, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005, sub sancțiunea prevăzută   la art. 8.1. din prezentul act.

4. Termene de garanție.

4.1. Anvelopele au termen de garanție de 2 (doi) ani calculat de la data livrării produsului. Dacă în interiorul termenului de garanție, din cauza uzurii, se reduce  adâncimea canalelor de profil  ale anvelopelor până la nivelul indicatoarelor de uzură, termenul de garanție se reduce, considerându-se expirat la data atingerii indicatoarelor de uzură ale anvelopelor.

4.2. În condițiile art. 16 ind. 2 din Legea nr. 449/2003, pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție se reduce la această durată.

4.3. Anvelopele recondiționate au termen de garanție de 1 (un) an calculat de la data livrării produsului.

4.4. În cazul garanției pentru lipsa conformității produselor, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

4.5. În cazul garanției pentru vicii ascunse, în conformitate cu dispozițiile art. 16 ind. 1 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 449/2003) și ale art. 12 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța nr. 21/1992), consumatorul poate pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora, chiar și după expirarea termenelor mai sus indicate. În condițiile art. 1709 al. 1 Cod civil, cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului  este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea contractului. Atunci când viciul apare în mod gradual, termenul de aducere la cunoștința vînzătorului a viciilor ascunse începe să curgă din ziua în care cumpărătorul își dă seama de gravitatea și întinderea viciului.

5. Drepturile consumatorului.

5.1. Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute de Legea nr. 449/2003, în Ordonanța nr. 21/1992 și în Ordonanța de urgență nr. 34/2014. Consumatorul are în principal următoarele drepturi:

· de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se presta un serviciu care ar putea să îi prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea; de a fi  informat complet,  precis  asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu  acestea să corespundă cât mai bine nevoilor sale, precum şi de a fi educat în calitatea sa de consumator;

· în cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita  vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11 din Legea nr. 449/2003, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs. Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare,  expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

· în cazul lipsei conformităţii, consumatorul  are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată;

· consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri: a) dacă nu  beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului, b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă,  c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 449/2003, fără inconveniente semnificative pentru consumator. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului dacă lipsa conformităţii este minoră.

5.2. Prezentul certificat de garanție nu afectează drepturile consumatorului  449/2003, prin Ordonanța nr. 21/1992 și prin Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

· în cazul lipsei conformitătii orice reparare sau înlocuire să fie făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp stabilita de comun acord conform legii, care nu poate fi mai mare de  15 zile calendaristice  din momentul in care a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire.

6. Modalități de asigurare a garanției. Termenul de reparare sau înlocuire a produselor.

6.1. Consumatorul va înștiința de existența unui caz de garanția pe vânzătorul final al produselor. Totodată, consumatorul va returna produsul în cazul în care reclamă un caz de garanție. Produsele returnate vor fi ambalate în mod corespunzător,astfel încât starea produselor să nu se deterioreze cu ocazia returului acestora.

Produsele returnate vor fi însoțite de următoarele documente:

a) copie după factura/bonul fiscal de cumpărare;

b) prezentul certificat de garanție în original, completat si semnat;

c) copie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate ale vehiculului pe care au fost montate produsele;

d) copie după documentul care atestă valabilitatea inspecției tehnice periodice a vehiculului pe care au fost montate produsele;

e) nota de constatare completată de un operator economic cu capabilitate tehnică, conform definiției din Ordinul MTCT nr. 2131/2005, care a analizat cazul;

f) dovada montării produselor de către un operator economic autorizat de R.A.R. pentru aceste operațiuni de service (deviz de montaj și factură fiscală);

6.2. În cazul în care reclamația prin care se invocă lipsa conformității sau prin care se invocă defecțiuni ale produsului este justificată,  Banat Moto Tyres Srl. ne fiind un operator autorizat sa constate se obligă la trimiterea anvelopelor pentru expertiza  fabricantului Reifenwerk  Heidenau GmbH & Co. KG, Hauptstrasse  44, 01809 Heidenau – Germany , termenul find unul rezonabil datorita periodei de transport prin curier rapid) NU MAI MARE DE 30 ZILE.  Din momentul in care s-a comunicat rezultatul expertizei ,Banat Moto TYRES Srl se obliga sa rezolve problema in cel mai scurt timp.

   În cazul în care reclamația este justificată , lipsa de coformitate fiind confirmata, Banat Moto Tyres Srl, se obliga  la înlocuirea produselor în termen de 15 zile calendaristice de la rezultatul expertizei.

6.3. În cazul în care consumatorul pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii  ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora, termenul de 15 zile curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic  autorizat. Obligatia si cheltuielile ocazionate cu efectuarea analizei vor fi suportate de cumparator.

6.4. Cu excepția garanției legale de conformitate, în cazul căreia se aplică dispozițiile art. 10-12 din Legea nr. 449/12.11.2003, înlocuirea anvelopelor, în cazul incidenței vreunui alt caz de garanție, se va face după cum urmează: Gratuit: – cand  livrarea este gresita.

6.5. Cu excepția garanției legale de conformitate, consumatorul trebuie să suporte plata diminuării valorii cauzate de uzură și în cazul restituirii prețului încasat.

6.6. Cu excepția garanției legale de conformitate, în cazul căreia se aplică dispozițiile art. 10-12 din Legea nr. 449/12.11.2003, garanția acoperă cel mult valoarea prețului de achiziție plătit de către consumator pentru produsele reclamate.

6.7. În cazul în care reclamația este nejustificată, cheltuielile detaliate la art. 12 din Legea nr. 449/2003, vor fi suportate de consumator.

6.8. Produsele înlocuite ca urmare a incidenței vreunui caz de garanție devin automat proprietatea exclusivă a Banat Moto TYRES Srl.

7. Condiții normale de montare, utilizare și păstrare a produselor.

7.1. Pentru a beneficia de garanție trebuie respectate cerințele de mai jos referitoare la corecta montare, utilizare și păstrare a produselor: a) anvelopele nu se vor monta pe jante deteriorate, ruginite sau pe jante de tip sau dimensiune necorespunzătoare; nu se vor folosi camere (cu excepția situației în care anvelopa este construită spre a a fi folosită cu cameră); b) în situația în care anvelopa este construită spre a fi  folosită cu cameră nu se vor folosi camere de marimi necorespunzatoare sau cu urme vizibile de îmbătrânire a acestora; c) se vor respecta parametrii anvelopei referitori la sarcina maximă pe roți corelată cu presiunea maximă de utilizare si cu viteza maximă admisă; d) se vor respecta parametrii anvelopei referitori la presiunea minimă a anvelopei, inclusiv în regim de staționare și nu se va continua rularea în regim de aplatisare (deflecție); e) nu se vor folosi anvelope nepotrivite tipului de autovehicul, aprecierea caracterului nepotrivit urmând a se face prin raportare la cartea de identitate a autovehiculului; f) montarea sau demontarea anvelopelor se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului produsului și/sau al vehiculului pe care se face montarea; respectarea parametrilor de utilizare, respectiv evitarea suprasarcinii, suprapresiunii sau subpresiunii anvelopelor; g) nu se va rula cu roțile blocate; h) după atingerea indicatoarelor de uzură, anvelopele vor fi scoase din uz; i) se va evita apropierea anvelopelor de surse de căldură, se va evita contactul cu produse chimice reactive (substanțe petroliere, solvenți, acizi); se va evita deformarea anvelopelor prin acțiuni de indoire, presare sau lovire; se va evita inversarea sensului de rotație (cand este indicat); j) se va evita montarea anvelopelor perechi (jumelate, dual) de tip ori de dimensiuni diferite sau cu un grad de uzura inegal; se va evita frecarea laterală sau centrală a anvelopelor, care să aibă efecte de uzură si dezvoltare de caldură.

8. Situații care exclud acordarea garanției sau duc la pierderea garanției produselor.

8.1. Sunt situații care exclud acordarea garanției sau duc la pierderea garanției produselor, următoarele: a) orice produs care nu a fost comercializat de Banat Moto TYRES Srl si colaboratorii sai persoanele juridice; b) nerespectarea condițiilor normale de montare, utilizare și păstrare a anvelopelor (a celor prevăzute la art. 7.1. din prezentul certificat de garanție sau a celor indicate de producătorul produsului); c) operațiunile de la paragraful 3.7. nu au fost efectuate de o unitate service specializată/operator economic  autorizat R.A.R. pentru aceste operațiuni de service;  Existența autorizației se va analiza în funcție de tipul operațiunilor realizate , raportat la categoriile de activități pentru care este necesară autorizarea în temeiul Ord. 3121 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9; GARANTIE d) operațiunile de la paragraful 3.7. sau au fost efectuate fără scule sau dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei stabilite de constructorul vehiculului sau a producătorului de produse; e) lipsa documentelor conform paragrafului 6.1. sau dacă informațiile conținute în acestea și/sau ANEXA la certificatul de garanție sunt greșite, incomplete sau ilizibile; f) consumatorul a prezentat date greșite/eronate pentru identificarea produselor; g) vehiculul pe care au fost montate anvelopele este neînmatriculat sau inspecția tehnică periodică a expirat înaintea apariției cazului de garanție; h) vehiculul pe care au fost montate anvelopele fost  folosit în alte scopuri decât cele prevăzute de constructor sau a fost exploatat în competiții sportive, raliuri, taximetrie, școli de soferi etc. i) în situația existenței unor defectiuni ale autovehiculului precum: abateri ale unghiurilor ansamblului de direcție (uzura anormala), funcționarea defectuoasă a sistemului de frânare care să conducă la încalzirea exagerată a jantei si a zonei de talon, deteriorare cord), amortizoare defecte, indoirea axelor si funcționarea defectuoasa a diferențialului, improvizații ce nu respecta regulile de siguranta a circulației și/sau de întreținere a autovehiculului. j) asupra vehiculului pe care au fost montate anvelopele au fost efectuate instalări neautorizate de echipamente/accesorii; k) serii/coduri/marcaje etc. de identificare șterse sau indescifrabile, marcări sau stanțări artizanale, făcute în diverse scopuri sau în situația în care numărul DOT este indescifrabil; l) consumatorul a cunoscut sau nu putea în mod rezonabil să nu cunoască lipsa de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator; m) vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 449/2003 în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că: i) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză, ii) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iii) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză. n) în situația în care produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare pentru că: i) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model, ii) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, iii) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip; iv) fiind de acelaşi tip, prezintă  parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului. o) în situația în care anvelopele prezintă tăieturi, înțepături, urme de lovituri, crăpături provocate de corpuri ascuțite, dure, de starea drumurilor – gropi sau denivelări ale drumului pe care au rulat; p) echilibrarea necorespunzatoare a ansamblului anvelopă-janta-valva: instabilitate determinata de selectarea unor anvelope necorespunzatoare sau jante inguste; jante cu imperfecțiuni; defecțiuni la nivelul talonului determinate de erori de montaj. q) piederea etanșeității: desprinderi între componente rezultate din cauze de exploatare necorespunzatoare; perforări; defectarea ventilelor; uzuri provocate în talon din montaj cu janta neuniformă sau cu defecțiuni; r) situații acccidentale precum: incendiu, accidente de circulatie imputabile conducatorilor auto sau hazardului, defecțiuni în funcționarea autovehiculului; s) utilizarea anvelopelor dupa depăsirea adâncimii minime legale a benzii de; t) anvelopele au fost montate împreună cu produse conexe uzate, defecte, modificate etc.;  u) neefectuarea operațiilor de verificare, etalonare, reglare etc. la terminarea reparațiilor, în conformitate cu Ordinul MTCT nr. 2131/2005, a celor impuse de constructorul de vehicul, de fabricantul de produse sau de produse recondiționate ori de câte ori este necesar.

9. Protejați mediul înconjurător! Reciclați si eliminați ambalajele/recipientele/produsele/materialele de exploatare înlocuite, în conformitate cu legislația în vigoare.

ATENȚIE! Respectați instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare si transport, conform actelor însoțitoare ale produselor, etichetelor, fișelor cu date de securitate sau a altor documente similare!

Emitent, Banat Moto TYRES Srl

Vânzător,

Semnătură și ștampilă

(valabil fara in cazul vanzarilor la distanta)

Consumator,

Nume și prenume/Semnatura

(valabil fara in cazul vanzarilor la distanta)

Price Based Country test mode enabled for testing România. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari